Algemene Voorwaarden Elegast: 

1. Definities 

1. Onder Elegast wordt verstaan de rechtspersoon M.A. ten Napel. De opdrachtgever c.q. de koper zal in het navolgende worden aangeduid als: “de wederpartij”.

2. Offertes en aanbiedingen 

1. Alle offertes en aanbiedingen van Elegast zijn vrijblijvend. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
2. Elegast kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn tenzij anders aangegeven exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Elegast daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Elegast anders aangeeft.

5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Elegast niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

3. Opdracht 

1. Een opdrachtovereenkomst is een overeenkomst waarbij Elegast zich jegens de Wederpartij verbindt een product / dienst te leveren.
2. Een opdrachtovereenkomst komt tot stand door aanvaarding van de Wederpartij van de offerte van Elegast. Deze aanvaarding kan mede blijken door het sturen van Elegast aan de Wederpartij van een opdrachtbevestiging die door de Wederpartij aan zich gehouden wordt of bij gebreke daarvan uit de feitelijke wetenschap en gedogen van de Wederpartij van het uivoeren van de werkzaamheden overeenkomstig de offerte.
3. Wijzigingen en aanvullingen in overeenkomsten tussen Elegast en wederpartij zijn slechts geldig indien zij schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen. Achteraf gestelde voorwaarden worden nadrukkelijk van de hand gewezen.

4. Levering “rollenspel toebehoren” 

1. Producten omschreven als “rollenspel toebehoren” worden door de klant bij Elegast opgehaald, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders afgesproken.

5. Betaling en incassokosten 

1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, op een door Elegast aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Elegast aangegeven. Elegast is gerechtigd om periodiek te factureren.
2. Indien de Wederpartij in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Wederpartij van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is dan een rente verschuldigd. In het geval van consumentenkoop is de rente gelijk aan de wettelijke rente. In andere gevallen is de Wederpartij een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

3. Elegast kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Wederpartij een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Elegast kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

4. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. 5. Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen op dat moment in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Elegast echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Wederpartij worden verhaald. De Wederpartij is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

6. Auteursrecht 

1. Het auteursrecht berust geheel bij Elegast. Alle kunstwerken/illustraties/ontwerpen blijven, tenzij anders overeengekomen en schriftelijk vastgelegd, intellectueel eigendom van Elegast.
2. In geval van verkoop heeft de koper het recht het werk in een verkoopcatalogus op te laten nemen.

3. Elk ander gebruik van het werk dan schriftelijk overeengekomen (zoals reproductie, plaatsing op internet, tentoonstellen, etc.) is de koper niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van Elegast. Deze kan daaraan voorwaarden verbinden met bijbehorende vergoeding.

4. Elk gebruik van een werk, ontwerp, illustratie, kunstwerk dat niet is overeengekomen , wordt beschouwt als inbreuk op auteursrecht van de kunstenaar.
5. Bij inbreuk komt de kunstenaar een vergoeding toe van tenminste de door de kunstenaar gehanteerde (licentie) vergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden vorm van schade (waaronder begrepen het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten)

7. Naamsvermelding 

1. De naam van de kunstenaar (M.A. ten Napel), jaartal en het copyright-teken © moeten duidelijk bij een reproductie of andersoortige publicatie vermeld worden.
2. Indien de Wederpartij nalatig is met de in bovengenoemde lid bedoelde naamsvermelding, is hij een extra betaling verschuldigd van 100% van de afgesproken betaling indien de naamsvermelding niet volledig of onjuist is, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder het recht op vergoeding van alle directe en indirecte geleden schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

8. Faillissement/Surseance 

1. Zowel Elegast als de wederpartij hebben recht de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen in geval van faillissement of surseance van betaling van de andere partij. In geval van faillissement van de wederpartij heeft Elegast het recht de verstrekte licentie te beëindigen, tenzij de de gevolgen hiervan in strijd met de redelijkheid en billijkheid zijn.

9.Toepasselijk recht en geschillen 

1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Elegast partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

KUNSTWERKEN 

10. Bruikleen door de kunstenaar 

Indien de kunstenaar het kunstwerk in bruikleen wil ontvangen ten behoeve van een tentoonstelling zal de koper, dit toestaan, mits:
a. de kunstenaar dit minstens drie maanden voorafgaand aan de bruikleenperiode daartoe schriftelijk verzoek heeft gedaan.
b. de voorwaarden die de koper gebruikelijk hanteert bij het in bruikleen geven van kunstwerken, van toepassing zullen zijn, tenzij dit van de kunstenaar in redelijkheid niet kan worden verwacht.

11. Zorgplicht. 

De koper zal als een goed huisvader voor het kunstwerk zorgen.

12. Volgrecht 

Indien de koper het werk via de officiele kunsthandel verkoopt voor meer dan €3000,- zal de Elegast een percentae van de verkoopprijs ontvangen conform richtlijn nr. 2001/84/EG van het Europees Parlement en van de Raad van de Europese Unie . De koper zal ervoor zorgen dat in de koopovereenkomst de volgende koper ditzelfde artikel zal opnemen.

13. Niet nagekomen verplichtingen 

Indien koper in strijd handelt met een van de bepalingen, is de gehele prijs van het kunstwerk ineens opeisbaar, vermeerderd met een vergoeding voor administratie en buitengerechtelijke kosten van tenminste 15% van de prijs met een minimum van 45 euro. Koper is daarnaast bovendien onmiddellijk de wettelijke rente verschuldigd over het nog niet betaalde gedeelte van de prijs, zonder dat daartoe enige in gebreke stelling of aanmaning noodzakelijk is. Een en ander onverminderd het recht van Elegast op volledige schadevergoeding.

REPRODUCTIE 

14. Reproductieovereenkomst 

Indien het meerdere werken betreft zullen deze apart worden vermeld. Alle in de factuur benoemde werken maken deel uit van de overeenkomst. de Wederpartij zal dit werk / deze werken reproduceren in de in de factuur aangeduide vorm (indien meerdere vormen van reproductie wordt overeengekomen, zullen deze apart worden vermeld.)

15. Exclusieve licentie 

1. Elegast verleent aan de Wederpartij toestemming om het werk te verveelvoudigen, binnen de grenzen van de reproductieovereenkomst en met inachtneming van de voorwaarden in deze overeenkomst.
2. Deze toestemming is exclusief gedurende de looptijd van deze overeenkomst, m.b.t. de soort overeenkomst zoals vermeld in de factuur.

3. De toestemming geldt voor het territorium als vermeld in factuur.
4. De looptijd van de overeenkomst gaat in op op factuur vermeldde datum en loopt tot op factuur vermeldde datum.

16. Vrijwaring 

Elgast verklaart het volledig auteursrecht op het werk (en haar eventuele onderdelen) te bezitten en vrijwaart de wederpartij tegen alle vorderingen van derden hieromtrent.

17. Vergoeding 

1.Wederpartij zal aan Elegast voor de reproductie verschuldigd zijn een van drie onderstaande (in de licentieovereenkomst vastgelegde) opties:
-In de licentieovereenkomst vastgelegd percentage van de verkoopprijs (aan de detailhandel of eindgebruiker, als afgesproken in licentieovereenkomst) per verkocht exemplaar.

-Of een eenmalige vergoeding (in de licentieovereenkomst vastgelegd) ongeacht het aantal verkochte exemplaren.
-Of een eenmalige vergoeding (in de licentieovereenkomst vastgelegd) plus een royalty (in de licentieovereenkomst vastgelegd) per verkocht exemplaar.

18. Oplage en prijs 

1. De omvang en prijs van de oplage van het werk zijn als in de licentie overeenkomst vastgelegd.
2. Van de bovengenoemde oplage zullen maximaal een in de licentieovereenkomst vastgelegd aantal exemplaren voor archief, recentie-, en verkoopbevorderende doeleinden bestemd zijn. Over deze exemplaren zijn geen royalties verschuldigd.

19. Promotie 

1. De Wederpartij is gerechtigd door middel van advertenties in de geschreven media en foldermateriaal de promotie van het werk te verzorgen.

20. Andere vormen van reproductie 

1. In alle andere gevallen van verveelvoudiging die niet op de factuur vermeld zijn, zal de Wederpartij zich voor toestemming wenden tot de Elegast. Bij overeenstemming tussen partijen zal een nieuwe licentieovereenkomst opgesteld worden tussen alle partijen.

21. Proefexemplaren 

1. Elegast ontvangt voor het verschijnen van het werk een proefexemplaar te goedkeuring. Zonder deze goedkeuring is het de Wederpartij niet toegestaan tot reproductie over te gaan.
2. Elegast ontvangt bij het verschijnen van de reproductie twee exemplaren.

22. Controle 

1.De Elegast heeft het recht (maar zal dit binnen redelijke termijn aankondigen) te allen tijde een (door partijen gezamenlijk aan te wijzen) registeraccountantant op zijn kosten de boeken en andere administratieve bescheiden van de Wederpartij te laten controleren op de juiste naleving van de overeenkomst en van de afrekening in het bijzonder.

23. Sub-licenies 

1.Tenzij anders is overeengekomen, is de wederpartij niet bevoegd om licenties te verlenen aan derden.

24. Beeindigen van de overeenkomst 

1.Elegast heeft het recht deze licentieovereenkomst met een opzeggingstermijn van één maand te beeindigen indien het aantal onverkochte exemplaren van enige druk van het werk tot een in de overeenkomst opgenomen minimaal aantal exemplaren is gedaald en Wederpartij op een daartoe strekkend verzoek van de Elegast heeft verklaard niet

voornemens te zijn tot een herdruk over te gaan.